Hotel Goldener Stern Abtenau

Servicevilkår

Hotelkontraktbetingelser: Hotel Goldener Stern - Abtenau

Generelle vilkår og betingelser for hotelbranchen 2006 (GTC 2006) Version dateret 15.11.2006. november XNUMX

§ 1 omfang

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser for hotelbranchen (i det følgende benævnt "AGBH 2006") erstatter den tidligere ÖHVB i versionen dateret 23. september 1981.
1.2 AGBH 2006 udelukker ikke særlige aftaler. AGBH 2006 er datterselskab til individuelle aftaler.

§ 2 Definition af vilkår

2.1 Definition af udtryk:
"Indehaver": er en fysisk eller juridisk person, der indkvarterer gæster mod betaling.
"Gæst": er en fysisk person, der bruger indkvartering. Som regel er gæsten også kontraktpartner. Gæster er også de mennesker, der rejser med kontraktpartneren (f.eks. Familiemedlemmer, venner osv.).
"Kontraktpartner": er en fysisk eller juridisk person i Tyskland eller i udlandet, der indgår en indkvarteringskontrakt som gæst eller for en gæst.
"Forbruger" og "iværksætter": Vilkårene skal forstås i den forstand, der er ændret i forbrugerbeskyttelsesloven 1979.
"Overnatningskontrakt": er den kontrakt, der indgås mellem indkvarteringsudbyderen og kontraktpartneren, hvis indhold nærmere reguleres nedenfor.

§ 3 Indgåelse af kontrakten - depositum

3.1 Overnatningskontrakten indtræder, når indkvarteringsudbyderen accepterer ordren fra den kontraktuelle partner. Elektroniske erklæringer anses for at være modtaget, hvis den part, de er tiltænkt, kan kalde dem op under normale omstændigheder, og adgangen finder sted i løbet af indkvarteringsudbyderens annoncerede åbningstider.
3.2 Boligudbyderen er berettiget til at indgå indkvarteringsaftalen på betingelse af, at kontraktpartneren betaler et depositum. I dette tilfælde er indkvarteringsudbyderen forpligtet til at informere kontraktpartneren om den krævede forskudsbetaling, inden han accepterer den skriftlige eller mundtlige ordre fra kontraktpartneren. Hvis kontraktpartneren accepterer forskudsbetalingen (skriftligt eller mundtligt), indgås indkvarteringsaftalen efter modtagelse af samtykkeerklæringen til, at kontraktpartneren betaler forskudsbetalingen til indkvarteringsudbyderen.
3.3 Kontraktpartneren er forpligtet til at betale forskudsbetalingen senest 7 dage (modtaget) før boligen. Kontraktpartneren afholder omkostningerne til pengetransaktionen (f.eks. Overførselsgebyrer). Kortselskabets respektive betingelser gælder for kredit- og betalingskort.
3.4 Depositum er en delbetaling af det aftalte gebyr.

§ 4 Indkvarteringens begyndelse og slutning

4.1 Medmindre boligudbyderen tilbyder et andet tidspunkt at flytte ind på, har kontraktpartneren ret til at flytte ind i de lejede værelser fra kl. 16.00 på den aftalte dag ("ankomstdag").
4.2 Hvis et værelse bruges første gang før kl. 6.00, tæller den foregående nat som den første overnatning.
4.3 De lejede værelser skal forlades af kontraktpartneren senest kl. 12.00 på afrejsedagen. Boligudbyderen er berettiget til at fakturere en ekstra dag, hvis de lejede værelser ikke forlades til tiden.

§ 5 Tilbagekaldelse af indkvarteringsaftalen - afbestillingsgebyr

Opsigelse fra indkvarteringsudbyderen
5.1 Hvis indkvarteringsaftalen giver mulighed for en forskudsbetaling, og kontraktpartneren ikke har betalt forskudsbetalingen til tiden, kan indkvarteringsudbyderen trække sig fra indkvarteringsaftalen uden afdragsfrihed.
5.2 Hvis gæsten ikke dukker op inden kl. 18.00 på den aftalte ankomstdag, er der ingen forpligtelse til at levere indkvartering, medmindre der er aftalt et senere ankomsttidspunkt.
5.3 Hvis kontraktpartneren har foretaget en forskudsbetaling (se 3.3), forbliver værelserne dog reserveret indtil kl. 12.00 dagen efter den aftalte ankomstdato. I tilfælde af forudbetaling på mere end fire dage slutter forpligtelsen til at tilbyde indkvartering kl. 18 den fjerde dag, idet ankomstdagen regnes som den første dag, medmindre gæsten meddeler en senere ankomstdag.
5.4 Op til 3 måneder før aftalepartnerens aftalte ankomstdato senest kan indkvarteringsaftalen af ​​objektivt begrundede årsager, medmindre andet er aftalt, annulleres af boligudbyderen ved hjælp af en ensidig erklæring.

Tilbagetrækning fra kontraktpartner - afbestillingsgebyr
5.5 Op til 3 måneder før gæstens aftalte ankomstdato senest kan indkvarteringsaftalen annulleres uden at betale et afbestillingsgebyr ved hjælp af en ensidig erklæring fra kontraktpartneren.
5.6 Uden for anvendelsesområdet for § 5.5. Tilbagetrækning gennem en ensidig erklæring fra kontraktpartneren er kun mulig med følgende afbestillingsgebyrer:
- op til 1 måned før ankomstdagen 40% af den samlede arrangementspris
- op til 1 uge før ankomstdagen 70% af den samlede arrangementspris
- i den sidste uge før ankomstdagen 90% af den samlede arrangementpris.
ingen afbestillingsgebyrer op til 3 måneder
3 måneder til 1 måned 40%
1 måned til 1 uge 70%
I den sidste uge 90%

Ankomsthandicap
5.7 Hvis kontraktpartneren ikke kan møde på indkvarteringsstedet på ankomstdagen, fordi uforudsigelige ekstraordinære omstændigheder (f.eks. Ekstremt snefald, oversvømmelse osv.) Gør alle rejsemuligheder umulige, er kontraktpartneren ikke forpligtet til at betale det aftalte gebyr for dagene ankomst.
5.8 Forpligtelsen til at betale gebyret for det bookede ophold vender tilbage fra ankomsttidspunktet, hvis ankomst er mulig igen inden for tre dage.

§ 6 Tilvejebringelse af substitueret indkvartering

6.1 Boligudbyderen kan give kontraktpartneren eller gæsterne passende alternativ indkvartering (af samme kvalitet), hvis dette er rimeligt for kontraktpartneren, især hvis afvigelsen er ubetydelig og objektivt begrundet.
6.2 En objektiv begrundelse gives f.eks., Hvis værelserne er blevet ubrugelige, gæster, der allerede er blevet indkvarteret, forlænger deres ophold, der er en overbooking eller andre vigtige operationelle foranstaltninger kræver dette trin.
6.3 Eventuelle ekstraudgifter til erstatningsboligen er på boligudbyderens regning.

§ 7 Kontraktpartnerens rettigheder

7.1 Ved indgåelse af en indkvarteringsaftale opnår kontraktpartneren ret til normal brug af de lejede værelser, faciliteterne på indkvarteringsfaciliteterne, der normalt er tilgængelige for gæster til brug uden særlige betingelser, og til normal service. Kontraktpartneren skal udøve sine rettigheder i overensstemmelse med eventuelle hotel- og / eller gæstretningslinjer (husregler).

§ 8 Kontraktpartnerens forpligtelser

8.1 Kontraktpartneren er forpligtet til at betale det aftalte gebyr senest på afrejsetidspunktet plus eventuelle yderligere beløb, der er opstået på grund af separat brug af tjenester af ham og / eller de gæster, der ledsager ham plus lovpligtig moms.
8.2 Boligudbyderen er ikke forpligtet til at acceptere udenlandsk valuta. Hvis boligudbyderen accepterer udenlandsk valuta, accepteres disse om muligt som en del af betalingen til den aktuelle kurs. Hvis boligudbyderen accepterer udenlandsk valuta eller kontantløse betalingsmidler, skal aftalepartneren afholde alle dertil knyttede omkostninger, f.eks. Forespørgsler til kreditkortselskaber, telegrammer osv.
8.3 Kontraktpartneren er ansvarlig over for indkvarteringsudbyderen for enhver skade forårsaget af ham eller gæsten eller andre personer, der accepterer tjenester fra indkvarteringsudbyderen med kontraktpartnerens viden eller vilje.

§ 9 boligudbyderens rettigheder

9.1 Hvis aftalepartneren nægter at betale det fastsatte gebyr eller er i restance, har indkvarteringsudbyderen ret til den lovbestemte tilbageholdelsesret i henhold til § 970c ABGB og den lovbestemte forpagtningsret i henhold til § 1101 ABGB på varer indbragt af kontraktpartneren eller gæsten. Boligudbyderen er også berettiget til denne ret til tilbageholdelse eller pant for at sikre sine krav fra indkvarteringsaftalen, især for måltider, andre udgifter til kontraktpartneren og for ethvert krav om erstatning af enhver art.
9.2 Hvis der anmodes om service på kontraktpartnerens værelse eller på usædvanlige tidspunkter på dagen (efter kl. 20,00 og før kl. 6,00), er indkvarteringsudbyderen berettiget til at kræve et særligt gebyr. Dette særlige gebyr skal dog fremgå af værelsespristavlen. Boligudbyderen kan også afvise disse tjenester af driftsmæssige årsager.
9.3 Boligudbyderen har til enhver tid ret til at fakturere eller midlertidig fakturere sine tjenester.

§ 10 Indehaverens forpligtelser

10.1 Boligudbyderen er forpligtet til at levere de aftalte tjenester i et omfang, der svarer til dets standard.
10.2 Særlige tjenester fra den boligudbyder, der er mærket, og som ikke er inkluderet i indkvarteringsgebyret, omfatter: a) Særlige indkvarteringstjenester, der kan faktureres separat, såsom levering af saloner, sauna, indendørs swimmingpool, swimmingpool, solarium, garage osv. b) Der vil blive opkrævet en reduceret pris for levering af ekstra senge eller barnesenge.

§ 11 Boligudbyderens ansvar for materielle skader

11.1 Boligudbyderen hæfter i henhold til §§ 970 ff ABGB for varer, der indbringes af kontraktpartneren. Boligudbyderen er kun ansvarlig, hvis tingene overdrages til indkvarteringsudbyderen eller til personer, der er autoriseret af indkvarteringsudbyderen, eller er blevet bragt til et sted, der er udpeget af dem eller udpeget til dette formål. Hvis indkvarteringsudbyderen ikke lykkes med at fremlægge beviser, er indkvarteringsudbyderen ansvarlig for sin egen skyld eller for sine menneskers skyld såvel som for de indkommende og udgående personer. Boligudbyderen er ansvarlig i henhold til § 970, stk. 1, i den østrigske civillovbog op til det beløb, der er fastsat i forbundsloven af ​​16. november 1921 om ansvar for kromænd og andre iværksættere i den aktuelt gældende version. Hvis kontraktpartneren eller gæsten ikke straks efterkommer indkvarteringsudbyderens anmodning om at deponere deres varer på et særligt lagersted, fritages indkvarteringsudbyderen for ethvert ansvar. Størrelsen af ​​ethvert ansvar for boligudbyderen er begrænset til et maksimum af ansvarsforsikringssummen for den respektive boligudbyder. Enhver fejl fra kontraktpartnerens eller gæstens side skal tages i betragtning.
11.2 Boligudbyderen er ikke ansvarlig for let uagtsomhed. Hvis kontraktpartneren er iværksætter, er ansvaret også udelukket for grov uagtsomhed. I dette tilfælde bærer kontraktpartneren bevisbyrden for fejlens eksistens. Følgeskader eller indirekte skader samt tabt fortjeneste vil under ingen omstændigheder blive erstattet.
11.3 Indehaveren hæfter kun for værdigenstande, penge og værdipapirer op til det nuværende beløb på € 550. Boligudbyderen er kun ansvarlig for yderligere skader i tilfælde af, at han har accepteret disse ting til opbevaring med kendskab til deres art eller i tilfælde af, at skaden blev forårsaget af ham selv eller en af ​​hans folk. Ansvarsbegrænsningen i henhold til 12.1 og 12.2 finder tilsvarende anvendelse.
11.4 Boligudbyderen kan nægte at opbevare værdigenstande, penge og værdipapirer i opbevaring, hvis de er meget mere værdifulde genstande end gæsterne på den pågældende indkvarteringsfacilitet normalt opbevarer.
11.5 I ethvert tilfælde af den formodede opbevaring er ansvaret udelukket, hvis kontraktpartneren og / eller gæsten ikke straks efter at have fået kendskab til det underretter udbyderen om skaden. Desuden skal disse påstande gøres gældende i retten inden for tre års kendskab eller mulig viden fra kontraktpartneren eller gæsten; ellers er retten ikke længere gyldig.

§ 12 Ansvarsbegrænsninger

12.1 Hvis kontraktpartneren er forbruger, er boligudbyderens ansvar for let uagtsomhed med undtagelse af personskade udelukket.
12.2 Hvis kontraktpartneren er en iværksætter, er boligudbyderen ikke ansvarlig for let og grov uagtsomhed. I dette tilfælde bærer kontraktpartneren bevisbyrden for fejlens eksistens. Følgeskade, immateriel skade eller indirekte skade samt tabt fortjeneste erstattes ikke. Under alle omstændigheder finder den skade, der skal kompenseres, sin grænse for størrelsen af ​​interessen i tillid.

§ 13 hold af dyr

13.1 Dyr må kun bringes ind i indkvarteringsfaciliteten efter forudgående samtykke fra indkvarteringsudbyderen og om nødvendigt mod et særligt gebyr.
13.2 Kontraktpartneren, der tager et dyr med sig, er forpligtet til på behørig vis at beholde eller føre tilsyn med dette dyr under sit ophold eller lade det holde eller overvåge af egnede tredjeparter for egen regning.
13.3 Kontraktpartneren eller gæsten, der tager et dyr med sig, skal have en passende dyreansvarsforsikring eller privat ansvarsforsikring, der også dækker mulig skade forårsaget af dyr. Bevis for den tilsvarende forsikring skal fremlægges efter anmodning fra boligudbyderen.
13.4 Kontraktpartneren eller dennes forsikringsselskab hæfter solidarisk over for indkvarteringsudbyderen for de skader, der er forårsaget af medbragte dyr. Skaden omfatter også især de kompensationstjenester, som indkvarteringsudbyderen skal levere til tredjemand.
13.5 Dyr er ikke tilladt i saloner, sociale lokaler, restaurantværelser og wellnessområder.

§ 14 Udvidelse af boligen

14.1 Kontraktpartneren har ikke ret til at få sit ophold forlænget. Hvis kontraktpartneren meddeler sit ønske om at forlænge opholdet i god tid, kan indkvarteringsudbyderen acceptere forlængelse af indkvarteringsaftalen. Boligudbyderen er ikke forpligtet hertil.
14.2 Hvis kontraktpartneren ikke kan forlade indkvarteringsfaciliteten på afrejsedagen, fordi uforudsigelige ekstraordinære omstændigheder (f.eks. Ekstremt snefald, oversvømmelse osv.) Har blokeret alle afgangs muligheder eller ikke kan bruges, forlænges indkvarteringsaftalen automatisk i varigheden af umulighed for afgang. En nedsættelse af gebyret for denne tid er kun mulig, hvis aftalepartneren ikke fuldt ud kan bruge de tjenester, som udbyderen tilbyder på grund af de ekstraordinære vejrforhold. Boligudbyderen er berettiget til mindst at kræve det gebyr, der svarer til den pris, der normalt opkræves i lavsæsonen.

§ 15 Ophør af indkvarteringsaftalen - tidlig opsigelse

15.1 Hvis indkvarteringsaftalen blev indgået for en bestemt periode, ophører den, når tiden udløber.
15.2 Hvis kontraktpartneren forlader tidligt, er indkvarteringsudbyderen berettiget til at kræve det fulde aftalte gebyr. Boligudbyderen fratrækker, hvad han sparer som følge af ikke at bruge sit servicetilbud eller hvad han har modtaget ved at leje de bestilte værelser til andre parter. Der er kun en besparelse, hvis indkvarteringsfaciliteten er fuldt udnyttet på tidspunktet for manglende brug af værelserne bestilt af gæsten, og værelserne kan lejes til andre gæster på grund af aflysning af kontraktpartneren. Kontraktpartneren bærer bevisbyrden for besparelsen.
15.3 Kontrakten med indkvarteringsudbyderen ender med en gæsts død
15.4 Hvis indkvarteringsaftalen er indgået på ubestemt tid, kan kontraherende parter opløse kontrakten senest kl. 10.00 den tredje dag før kontraktens afslutning.
15.5 Boligudbyderen er berettiget til at opsige indkvarteringsaftalen med øjeblikkelig virkning af en vigtig grund, især hvis kontraktpartneren eller gæsten
a) gør en væsentlig uhensigtsmæssig brug af lokalerne eller, ved sin hensynsløse, stødende eller på anden måde groft ukorrekte adfærd, ødelægger de andre gæster, ejeren, hans folk eller de tredjeparter, der bor i indkvarteringsfaciliteten, fra at bo sammen eller handle mod disse mennesker med en strafbar handling, der er skyld i ejendom, moral eller fysisk sikkerhed;
b) angribes af en infektionssygdom eller en sygdom, der rækker ud over opholdstiden eller på anden måde kræver pleje
c) undlader at betale de indsendte fakturaer, når de forfalder inden for en rimelig frist (3 dage).
15.6 Hvis opfyldelsen af ​​kontrakten bliver umulig på grund af en begivenhed, der anses for at være force majeure (f.eks. Guds handlinger, strejke, lockout, officielle ordrer osv.), Kan indkvarteringsudbyderen til enhver tid opløse indkvarteringsaftalen uden at overholde en periode varsel, forudsat at kontrakten ikke allerede anses for at være opløst i henhold til loven, eller boligudbyderen fritages for sin forpligtelse til at levere indkvartering. Eventuelle erstatningskrav mv. Fra kontraktpartneren er udelukket.

§ 16 Gæstens sygdom eller død

16.1 Hvis en gæst bliver syg under sit ophold i indkvarteringsfaciliteten, vil indkvarteringsudbyderen yde lægehjælp efter gæstens anmodning. Hvis der er overhængende fare, vil indkvarteringsudbyderen sørge for lægehjælp selv uden gæstens særlige anmodning, især hvis dette er nødvendigt, og gæsten ikke kan gøre det selv.
16.2 Så længe gæsten ikke er i stand til at træffe beslutninger, eller der ikke kan kontaktes pårørende til gæsten, sørger indkvarteringsudbyderen for medicinsk behandling for gæstens regning. Omfanget af disse plejeforanstaltninger ender på det tidspunkt, hvor gæsten kan træffe beslutninger, eller de pårørende er blevet underrettet om sygdommen.
16.3 Boligudbyderen har krav på erstatning mod kontraktpartneren og gæsten eller, i tilfælde af dødsfald, mod deres juridiske efterfølgere, især for følgende omkostninger:
a) Åbne lægeomkostninger, udgifter til patienttransport, medicin og medicinske hjælpemidler
b) rumdesinfektion, der er blevet nødvendig
c) linned, sengetøj og sengemøbler, der er blevet ubrugelige, ellers til desinfektion eller grundig rengøring af alle disse genstande,
d) restaurering af vægge, møbler, tæpper osv., for så vidt disse er blevet forurenet eller beskadiget i forbindelse med sygdommen eller døden,
e) Værelsesudlejning, forudsat at gæsten har gjort brug af lokalerne plus alle dage, hvor værelserne er ubrugelige på grund af desinfektion, evakuering eller lignende
f) enhver anden skade, der påløber udbyderen af ​​indkvartering.

§ 17 Udførelsessted, værneting og lovvalg

17.1 Forestillingsstedet er stedet, hvor indkvarteringsfaciliteten er placeret.
17.2 Denne kontrakt er underlagt østrigsk formel og materiel lovgivning med undtagelse af reglerne i international privatret (især IPRG og EVÜ) samt FN's salgsret.
17.3 Det eneste jurisdiktionssted i bilaterale forretningstransaktioner er boligudbyderens bopæl, hvor indkvarteringsudbyderen også er berettiget til at gøre sine rettigheder gældende for enhver anden lokal og faktuelt kompetent domstol.
17.4 Hvis indkvarteringsaftalen er indgået med en kontraktpartner, der er forbruger og har sit bopæl eller sædvanlige opholdssted i Østrig, kan retssager mod forbrugeren kun anlægges på forbrugerens bopæl, sædvanlige opholdssted eller arbejdssted.
17.5 Hvis indkvarteringsaftalen blev indgået med en kontraktpartner, der er forbruger og har sit bopæl i et medlemsland i Den Europæiske Union (med undtagelse af Østrig), Island, Norge eller Schweiz, er dette lokalt og faktuelt for forbrugerens bopæl for retssager mod den forbrugerkompetente domstol har enekompetence.

§ 18 diverse

18.1 Medmindre ovenstående bestemmelser foreskriver noget særligt, begynder afviklingen af ​​en periode med levering af det dokument, der bestiller perioden til kontraktpartneren, som skal overholde perioden. Ved beregning af en frist, der er bestemt af dage, er den dag, hvor tidspunktet eller begivenheden indtræder, i henhold til hvilken begyndelsen af ​​fristen bør baseres, ikke inkluderet. Frister bestemt af uger eller måneder refererer til de dage i ugen eller måneden, der med deres navn eller nummer svarer til den dag, fra hvilken fristen skal tælles. Hvis denne dag mangler i måneden, er den sidste dag i denne måned afgørende.
18.2 Erklæringer skal være modtaget af den anden kontraktpartner den sidste dag i deadline (midnat).
18.3 Boligudbyderen er berettiget til at modregne sine egne krav i forhold til kontraktpartnerens krav. Kontraktpartneren er ikke berettiget til at modregne sine egne krav i krav fra boligudbyderen, medmindre boligudbyderen er insolvent eller kontraktpartnerens krav er fastlagt af en domstol eller anerkendt af boligudbyderen. 18.4 I tilfælde af smuthuller gælder de relevante lovbestemmelser.