Hotel Goldener Stern Abtenau

Algemene voorwaarden

Voorwaarden hotelcontract: Hotel Goldener Stern - Abtenau

Algemene voorwaarden voor de hotellerie 2006 (AV 2006) Versie d.d. 15.11.2006 november XNUMX

§ 1 scope

1.1 Deze algemene voorwaarden voor de hotellerie (hierna te noemen “AGBH 2006”) vervangen de vorige ÖHVB in de versie van 23 september 1981.
1.2 De AGBH 2006 sluiten bijzondere afspraken niet uit. De AGBH 2006 zijn ondergeschikt aan individuele overeenkomsten.

§ 2-definities

2.1 Definitie van termen:
"Eigenaar": is een natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling gasten huisvest.
"Gast": is een natuurlijk persoon die gebruik maakt van accommodatie. De gast is in de regel ook de contractpartner. Gasten zijn ook die personen die met de contractpartner reizen (bijv. familieleden, vrienden, enz.).
"Contractuele partner": is een natuurlijke of rechtspersoon in Duitsland of in het buitenland die als gast of voor een gast een accommodatiecontract afsluit.
"Consument" en "Ondernemer": de termen moeten worden begrepen in de zin van de Consumer Protection Act 1979, zoals gewijzigd.
"Accommodatieovereenkomst": is de overeenkomst die wordt gesloten tussen de accommodatieverschaffer en de contractpartner, waarvan de inhoud hieronder nader wordt geregeld.

§ 3 contract - aanbetaling

3.1 Het accommodatiecontract komt tot stand wanneer de accommodatieverschaffer de bestelling van de contractpartner aanvaardt. Elektronische declaraties worden geacht te zijn ontvangen indien degene voor wie zij bestemd zijn deze onder normale omstandigheden kunnen opvragen en toegang plaatsvindt tijdens de aangekondigde kantooruren van de accommodatieverschaffer.
3.2 De logiesverlener is gerechtigd het logiescontract af te sluiten op voorwaarde dat de contractpartner een borgsom betaalt. In dit geval is de accommodatieverschaffer verplicht de contractpartner vóór de aanvaarding van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de contractpartner op de hoogte te stellen van de vereiste aanbetaling. Als de contractpartner akkoord gaat met de aanbetaling (schriftelijk of mondeling), komt het accommodatiecontract tot stand na ontvangst van de toestemmingsverklaring voor de contractpartner om de aanbetaling aan de accommodatieverschaffer te betalen.
3.3 De contractpartner is verplicht de aanbetaling uiterlijk 7 dagen (ontvangen) voor de accommodatie te voldoen. De contractpartner draagt ​​de kosten voor de geldtransactie (bijv. overschrijvingskosten). De respectievelijke voorwaarden van de kaartmaatschappij zijn van toepassing op creditcards en betaalpassen.
3.4 De aanbetaling is een gedeeltelijke betaling van het overeengekomen honorarium.

§ 4 Begin en einde van de accommodatie

4.1 Tenzij de accommodatieverschaffer een ander tijdstip van intrekken aanbiedt, heeft de contractpartner het recht om vanaf 16.00 uur op de overeengekomen dag ("aankomstdag") de gehuurde kamers te betrekken.
4.2 Indien een kamer voor het eerst voor 6.00 uur wordt gebruikt, geldt de voorgaande nacht als eerste overnachting.
4.3 De gehuurde kamers dienen op de dag van vertrek om 12.00 uur door de contractpartner te zijn verlaten. De accommodatieverschaffer is gerechtigd een extra dag in rekening te brengen indien de gehuurde kamers niet tijdig worden ontruimd.

§ 5 terugtrekking uit het huisvestingscontract - annuleringskosten

Opzegging door de accommodatieverschaffer
5.1 Indien de accommodatieovereenkomst in een aanbetaling voorziet en de contractpartner de aanbetaling niet op tijd heeft betaald, kan de accommodatieverschaffer zich zonder uitstel van betaling terugtrekken uit de accommodatieovereenkomst.
5.2 Indien de gast op de overeengekomen dag van aankomst om 18.00 uur niet verschijnt, is er geen verplichting tot het ter beschikking stellen van accommodatie, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
5.3 Indien de contractpartner echter een aanbetaling heeft gedaan (zie 3.3), blijven de kamers gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag volgend op de overeengekomen aankomstdatum. Bij vooruitbetaling van meer dan vier dagen eindigt de verplichting tot het verstrekken van accommodatie op de vierde dag om 18 uur, waarbij de aankomstdag als eerste dag wordt gerekend, tenzij de gast een latere aankomstdag aankondigt.
5.4 Tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de contractpartner kan de accommodatie-overeenkomst door de accommodatieverschaffer om objectief gerechtvaardigde redenen worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen, door middel van een eenzijdige verklaring.

Herroeping door de contractpartner - annuleringskosten
5.5 Tot uiterlijk 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan het accommodatiecontract door middel van een eenzijdige verklaring van de contractpartner zonder betaling van annuleringskosten worden opgezegd.
5.6 Buiten de reikwijdte van § 5.5. Herroeping door middel van een eenzijdige verklaring van de contractpartner is alleen mogelijk met de volgende annuleringskosten:
- tot 1 maand voor de dag van aankomst 40% van de totale arrangementprijs;
- tot 1 week voor de dag van aankomst 70% van de totale arrangementprijs;
- in de laatste week voor de dag van aankomst 90% van de totale arrangementprijs.
geen annuleringskosten tot 3 maanden
3 maanden tot 1 maand 40%
1 maand tot 1 week 70%
In de afgelopen week 90%

Handicap bij aankomst
5.7 Als de contractpartner op de dag van aankomst niet in de accommodatie kan verschijnen omdat onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, overstromingen, enz.) alle reismogelijkheden onmogelijk maken, is de contractpartner niet verplicht om de overeengekomen vergoeding voor de dagen te betalen van aankomst.
5.8 De verplichting tot betaling van de vergoeding voor het geboekte verblijf komt terug vanaf het moment van aankomst als aankomst binnen drie dagen weer mogelijk is.

§ 6 Terbeschikkingstelling van een vervangende accommodatie

6.1 De accommodatieverschaffer kan de contractpartner of de gasten een adequate vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen als dit redelijk is voor de contractpartner, vooral als de afwijking onbeduidend en objectief gerechtvaardigd is.
6.2 Er wordt een objectieve rechtvaardiging gegeven, bijvoorbeeld indien de kamer(s) onbruikbaar zijn (zijn) geworden, reeds ondergebrachte gasten hun verblijf verlengen, er een overboeking is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap vereisen.
6.3 Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van de accommodatieverschaffer.

§ 7-rechten van de contractant

7.1 Door het sluiten van een accommodatieovereenkomst verkrijgt de contractpartner het recht op normaal gebruik van de gehuurde kamers, de faciliteiten van de accommodatie die normaal toegankelijk zijn voor gasten voor gebruik zonder bijzondere voorwaarden, en op normale service. De contractpartner dient zijn rechten uit te oefenen in overeenstemming met eventuele hotel- en/of gastrichtlijnen (huisregels).

§ 8 Verplichtingen van de contractant

8.1 De contractpartner is verplicht de overeengekomen vergoeding uiterlijk op het moment van vertrek te betalen, vermeerderd met eventuele extra bedragen die zijn ontstaan ​​door het afzonderlijk gebruik van diensten door hem en/of de begeleidende gasten plus de wettelijke omzetbelasting.
8.2 De accommodatieverschaffer is niet verplicht vreemde valuta te accepteren. Als de accommodatieverschaffer vreemde valuta accepteert, worden deze, indien mogelijk, als onderdeel van de betaling tegen de geldende koers geaccepteerd. Als de accommodatieverschaffer vreemde valuta of contante betaalmiddelen accepteert, draagt ​​de contractpartner alle bijbehorende kosten, zoals vragen bij creditcardmaatschappijen, telegrammen, enz.
8.3 De contractpartner is aansprakelijk jegens de accommodatieverschaffer voor alle schade veroorzaakt door hem of de gast of andere personen die met medeweten of wil van de contractpartner diensten van de accommodatieverschaffer aanvaarden.

§ 9-rechten van de accommodatieverschaffer

9.1 Indien de contractpartner de overeengekomen vergoeding weigert of achterstallig is, heeft de logiesverlener recht op het wettelijke retentierecht volgens § 970c ABGB en het wettelijke retentierecht volgens § 1101 ABGB op goederen die door de contractpartner of de gast. De accommodatieverschaffer heeft ook recht op dit retentierecht of retentierecht om zijn vorderingen uit het accommodatiecontract veilig te stellen, in het bijzonder voor maaltijden, andere kosten gemaakt voor de contractpartner en voor eventuele aanspraken op schadevergoeding van welke aard dan ook.
9.2 Indien de dienst wordt aangevraagd in de kamer van de contractpartner of op ongebruikelijke tijden van de dag (na 20,00 uur en voor 6,00 uur), heeft de accommodatieverschaffer het recht om een ​​speciale vergoeding te eisen. Deze speciale toeslag moet echter op het kamerprijsbord worden vermeld. De accommodatieverschaffer kan deze diensten ook om operationele redenen weigeren.
9.3 De logiesverlener heeft te allen tijde het recht op (tussen)facturering van zijn diensten.

§ 10-verplichtingen van de accommodatieverschaffer

10.1 De accommodatieverschaffer is verplicht de overeengekomen diensten te leveren in een mate die overeenkomt met zijn norm.
10.2 Bijzondere diensten van de accommodatieverschaffer die labelplichtig zijn en die niet bij de accommodatieprijs zijn inbegrepen, zijn onder meer: ​​a) Bijzondere accommodatiediensten die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, zoals het ter beschikking stellen van salons, sauna, binnenzwembad, zwembad, solarium, garage, enz.; b) Voor het plaatsen van extra bedden of kinderbedjes wordt een gereduceerde prijs in rekening gebracht.

§ 11 Aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer voor schade aan aangeleverde voorwerpen

11.1 De accommodatieverschaffer is aansprakelijk volgens §§ 970 ff ABGB voor artikelen die door de contractpartner worden meegebracht. De accommodatieverschaffer is alleen aansprakelijk indien de zaken aan de accommodatievervoerder of aan door de accommodatievervoerder gemachtigde personen zijn afgegeven of naar een door hem aangewezen of daartoe aangewezen plaats zijn gebracht. Indien de logiesverlener niet in staat is het bewijs te leveren, is de logiesverlener aansprakelijk voor zijn eigen schuld of de schuld van zijn mensen en de inkomende en uitgaande personen. De accommodatieverschaffer is aansprakelijk in overeenstemming met Section 970, lid 1 van het Oostenrijkse burgerlijk wetboek tot het bedrag dat is vastgelegd in de federale wet van 16 november 1921 op de aansprakelijkheid van herbergiers en andere ondernemers in de huidige versie. Als de contractpartner of de gast niet onmiddellijk voldoet aan het verzoek van de accommodatieverschaffer om hun goederen in een speciale opslagplaats te deponeren, wordt de accommodatieverschaffer ontslagen van elke aansprakelijkheid. De hoogte van eventuele aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer is beperkt tot maximaal de som van de aansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende accommodatieverschaffer. Elke fout van de contractpartner of gast moet in aanmerking worden genomen.
11.2 De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Als de contractpartner een ondernemer is, is aansprakelijkheid ook uitgesloten voor grove nalatigheid. In dit geval draagt ​​de contractpartner de bewijslast voor het bestaan ​​van de fout. Gevolg- of indirecte schade en gederfde winst worden in geen geval vergoed.
11.3 Ondernemer is slechts aansprakelijk voor kostbaarheden, geld en waardepapieren tot het huidige bedrag van € 550,-. De accommodatieverschaffer is slechts aansprakelijk voor eventuele verdere schade indien hij deze zaken met kennis van de aard in bewaring heeft genomen of indien de schade door hemzelf of een van zijn personen is veroorzaakt. De beperking van aansprakelijkheid volgens 12.1 en 12.2 is dienovereenkomstig van toepassing.
11.4 De accommodatieverschaffer kan weigeren kostbaarheden, geld en waardepapieren in bewaring te geven indien deze veel waardevoller zijn dan de gasten van de betreffende accommodatie gewoonlijk in bewaring houden.
11.5 In ieder geval van de veronderstelde opslag is aansprakelijkheid uitgesloten indien de contractpartner en/of gast de accommodatie niet onmiddellijk na het bekend worden van de schade op de hoogte stelt. Bovendien moeten deze vorderingen binnen drie jaar na kennisname of mogelijke kennis van de contractpartner of gast bij de rechtbank worden ingediend; anders is het recht niet langer geldig.

§ 12 Beperkingen van aansprakelijkheid

12.1 Indien de contractpartner een consument is, is de aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer voor lichte nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel, uitgesloten.
12.2 Indien de contractpartner ondernemer is, is de accommodatieverschaffer niet aansprakelijk voor lichte en grove nalatigheid. In dit geval draagt ​​de contractpartner de bewijslast voor het bestaan ​​van de fout. Gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade evenals gederfde winst worden niet vergoed. In ieder geval vindt de te vergoeden schade zijn grens in de hoogte van het belang in trust.

§ 13 veeteelt

13.1 Het binnenbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan ​​met voorafgaande toestemming van de accommodatieverschaffer en zo nodig tegen een speciale vergoeding.
13.2 De contractpartner die een dier meeneemt, is verplicht dit dier tijdens zijn verblijf naar behoren te houden of te begeleiden of op eigen kosten door geschikte derden te laten houden of begeleiden.
13.3 De contractpartner of gast die een dier meeneemt, moet een passende dierenaansprakelijkheidsverzekering of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben die ook eventuele schade door dieren dekt. Op verzoek van de accommodatieverschaffer moet een bewijs van de bijbehorende verzekering worden overlegd.
13.4 De contractpartner of zijn verzekeraar is jegens de logiesverlener hoofdelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door meegebrachte dieren. De schade omvat in het bijzonder ook die vergoedingsdiensten van de accommodatieverschaffer die de accommodatieverschaffer aan derden moet verlenen.
13.5 Dieren zijn niet toegestaan ​​in de salons, sociale ruimtes, restaurantruimtes en wellnessruimtes.

§ 14-uitbreiding van accommodatie

14.1 De contractpartner heeft geen recht op verlenging van zijn verblijf. Indien de contractpartner tijdig te kennen geeft het verblijf te willen verlengen, kan de huisvester instemmen met de verlenging van het huisvestingscontract. De accommodatieverschaffer is hiertoe niet verplicht.
14.2 Indien de contractpartner de accommodatie op de dag van vertrek niet kan verlaten omdat onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden (bijv. extreme sneeuwval, wateroverlast etc.) alle vertrekmogelijkheden hebben geblokkeerd of niet kunnen worden gebruikt, wordt het accommodatiecontract automatisch verlengd voor de duur van de onmogelijkheid van vertrek. Een verlaging van de vergoeding voor deze tijd is alleen mogelijk als de contractpartner vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden niet volledig gebruik kan maken van de diensten die door de accommodatie worden aangeboden. De accommodatieverschaffer heeft het recht om ten minste de vergoeding te eisen die overeenkomt met de prijs die gewoonlijk in het laagseizoen wordt gehanteerd.

§ 15 beëindiging van het huisvestingscontract - Vroegtijdige ontbinding

15.1 Indien de accommodatieovereenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, eindigt deze wanneer de termijn is verstreken.
15.2 Indien de contractpartner voortijdig vertrekt, heeft de logiesverlener het recht om de volledige overeengekomen vergoeding te eisen. De accommodatieverschaffer brengt in mindering wat hij bespaart door het niet gebruiken van zijn dienstenaanbod of wat hij heeft ontvangen door de bestelde kamers aan anderen te verhuren. Er is alleen een besparing als de accommodatie op het moment van niet-gebruik van de door de gast bestelde kamers volledig is benut en de kamers door opzegging van de contractpartner aan andere gasten kunnen worden verhuurd. De contractpartner draagt ​​de bewijslast van de besparingen.
15.3 Het contract met de accommodatieverschaffer eindigt bij het overlijden van een gast
15.4 Indien de huisvestingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen de contractpartijen de overeenkomst ontbinden vóór 10.00 uur op de derde dag voor het beoogde einde van de overeenkomst.
15.5 De ​​accommodatieverschaffer heeft het recht om de accommodatieovereenkomst met onmiddellijke ingang om een ​​gewichtige reden te beëindigen, in het bijzonder als de contractpartner of de gast
a) een aanmerkelijk nadelig gebruik van het pand maakt of door zijn onattent, kwetsende of anderszins grove onbehoorlijke gedrag de andere gasten, de eigenaar, zijn personen of de in de accommodatie wonende derden bederft om samen te wonen of tegen deze personen optreedt met een strafbaar feit schuldig aan eigendom, goede zeden of fysieke veiligheid;
b) wordt aangevallen door een besmettelijke ziekte of een ziekte die de verblijfsduur overschrijdt of anderszins zorg behoeft;
c) de ingediende facturen niet binnen een redelijke termijn (3 dagen) betaalt wanneer deze verschuldigd zijn.
15.6 Indien de uitvoering van het contract onmogelijk wordt door een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd (bijv. overmacht, staking, lock-out, officiële bevelen, enz.), kan de accommodatieverschaffer het accommodatiecontract op elk moment ontbinden zonder inachtneming van een termijn opzegging, mits de overeenkomst niet reeds volgens de wet als ontbonden wordt beschouwd, dan wel de logiesverlener wordt ontheven van zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van woonruimte. Alle aanspraken op schadevergoeding enz. van de contractpartner zijn uitgesloten.

§ 16 Ziekte of overlijden van de gast

16.1 Indien een gast ziek wordt tijdens het verblijf in de accommodatie, zal de accommodatieverschaffer op verzoek van de gast medische zorg verlenen. Bij dreigend gevaar zorgt de accommodatieverschaffer ook zonder speciaal verzoek van de gast voor medische zorg, vooral als dit noodzakelijk is en de gast zelf niet in staat is.
16.2 Zolang de gast zelf geen beslissingen kan nemen of de nabestaanden van de gast niet bereikbaar zijn, zorgt de logiesverlener voor medische behandeling op kosten van de gast. De reikwijdte van deze zorgmaatregelen eindigt op het moment dat de gast beslissingen kan nemen of de nabestaanden op de hoogte zijn gesteld van de ziekte.
16.3 De logiesverlener heeft aanspraken op schadevergoeding jegens de contractpartner en de gast of, in geval van overlijden, op hun rechtsopvolgers, in het bijzonder voor de volgende kosten:
a) Openstaande medische kosten, kosten voor ziekenvervoer, medicijnen en hulpmiddelen
b) ontsmetting van de kamer die nodig is geworden,
c) linnengoed, beddengoed en bedtextiel dat onbruikbaar is geworden, anders voor de desinfectie of grondige reiniging van al deze artikelen,
d) herstel van muren, meubels, tapijten, enz., voor zover deze zijn besmet of beschadigd in verband met ziekte of overlijden,
e) Kamerverhuur, mits de gast gebruik heeft gemaakt van de ruimten, vermeerderd met de dagen dat de ruimten onbruikbaar zijn door desinfectie, ontruiming of dergelijke,
f) alle andere schade van de accommodatieverschaffer.

§ 17 Plaats van uitvoering, rechtsmacht en rechtskeuze

17.1 Als plaats van uitvoering geldt de plaats waar de accommodatie zich bevindt.
17.2 Dit contract is onderworpen aan het Oostenrijkse formeel en materieel recht met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht (in het bijzonder IPRG en EVÜ), evenals het VN-kooprecht.
17.3 Bij bilaterale zakelijke transacties is de exclusieve bevoegde rechtbank de woonplaats van de accommodatieverschaffer, waarbij de accommodatieverschaffer ook het recht heeft om zijn rechten te doen gelden bij elke andere plaatselijke en feitelijk bevoegde rechtbank.
17.4 Als de accommodatieovereenkomst is gesloten met een contractpartner die consument is en zijn woon- of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kunnen rechtszaken tegen de consument alleen worden aangespannen in de woon-, verblijfplaats of standplaats van de consument.
17.5 Als de accommodatieovereenkomst is gesloten met een contractpartner die consument is en zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Oostenrijk), IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is dit plaatselijk en feitelijk voor de de woonplaats van de consument voor rechtszaken tegen de bevoegde rechtbank van de consument is exclusief bevoegd.

§ 18 Diversen

18.1 Tenzij de bovenstaande bepalingen iets bijzonders bepalen, begint een termijn met de levering van het document waarin de termijn wordt besteld aan de contractpartner, die zich aan de termijn moet houden. Bij de berekening van een termijn, die in dagen wordt bepaald, wordt niet meegerekend de dag waarop het tijdstip of de gebeurtenis zich voordoet waarop het begin van de termijn dient te worden gebaseerd. Termijnen bepaald door weken of maanden verwijzen naar die dagen van de week of maand die, door hun naam of nummer, overeenkomen met de dag waarop de deadline moet worden geteld. Als deze dag in de maand ontbreekt, is de laatste dag van deze maand bepalend.
18.2 Declaraties moeten op de laatste dag van de deadline (middernacht) door de andere contractpartner zijn ontvangen.
18.3 De logiesverlener heeft het recht zijn eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de contractpartner. De contractpartner is niet gerechtigd zijn eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van de accommodatieverschaffer, tenzij de accommodatieverschaffer insolvent is of de vordering van de contractpartner door een rechtbank is vastgesteld of door de accommodatieverschaffer is erkend. 18.4 In geval van lacunes zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.